Chi tiết

– Là sản phẩm có tính dễ tan, dễ tiêu, để bón hoặc tưới cho cây trồng, thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau.

– Bổ sung hàm lượng NPK, trung vi lượng, làm cho đất tơi xốp, cải tạo môi trường đất, giảm chất độc trong đất.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.