Chi tiết

– Hạ phèn, giải độc, ổn định pH.

– Cân bằng dinh dưỡng, tăng năng suất cây trồng.

– Tăng độ phì nhiêu cho đất, cải tạo đất bạc màu.

– Kích thích cây đẻ nhánh, cứng thân chống đổ ngả.

– Chống nghẽn rễ, đen rễ